Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Chúng Tôi

Chúng Tôi ebook pdf/prc/epub/mobi | Yevgeny Zamyatin

Cuốn tiểu thuyết Chúng Tôi được Zamyatin hoàn thành năm 1921, xuất bản lần đầu tại Mỹ năm 1924 nhưng bởi nhiều lý do mãi đến tận năm 1988 mới được phép xuất hiện.

Read More »