Can Đảm Hay Liều Lĩnh: Bài Học Từ Chiến Binh Sparta

Sự liều lĩnh thì bốc đồng và bất cẩn; lòng can đảm thì khôn ngoan và có chuẩn bị.