Saturday , 23 March 2019
Home » Tag Archives: MBTI

Tag Archives: MBTI

Thang tính cách Big Five (OCEAN): Ứng dụng trong công việc và tình cảm

Thang tính cách Big Five (OCEAN): Ứng dụng trong công việc và tình cảm

Tính cách (personality) được định nghĩa là mô hình hành vi, suy nghĩ và cảm xúc thể hiện bởi một cá nhân, có đặc điểm là riêng biệt và tồn tại lâu bền. Tính cách phân biệt cá thể này với cá thể khác và có tầm ảnh hưởng lớn đến hành vi và suy nghĩ của con người, từ đó tác động đến công việc và các mối quan hệ xã hội. Vì thế, tính cách là một chủ đề quan trọng trong nghiên cứu Tâm lí học (Personality Psychology).

Read More »