Ý nghĩa đích thực của quy tắc vàng: Yêu kẻ thù của bạn

Nếu chúng ta thay những chính sách không-khoan nhượng-kẻ bắt nạt bằng khẩu hiệu đơn giản của Quy tắc Vàng-Yêu kẻ thù của bạn (kẻ bắt nạt); tử tế với người ngay cả khi họ đê tiện với bạn – vấn đề bắt nạt sẽ biến mất.