Vạch ranh giới

Vạch ranh giới trình bày một cách nhìn nhận về ranh giới từ góc độ Kinh thánh: Ranh giới là gì, ranh giới bảo vệ những gì, ranh giới được phát triển rồi xóa bỏ ra sao, làm cách nào để thay đổi và áp dụng ranh giới.