Năm ánh sáng là gì? Một năm ánh sáng bằng bao nhiêu km?

Năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong thời gian 1 năm. Một năm ánh sáng bằng 9.460.528.400.000 km (9,5 ngàn tỷ km), tức là 5.878.499.810.000 dặm.