Help us vote Văn Hóa Việt Nam Trên Đường Đổi Mới – GS.TS. NGND. Trần Văn Bính Văn Hóa Việt Nam Trên Đường Đổi Mới Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Phần I: Vấn đề văn hóa trong di sản lý luận kinh điển: một cách tiếp…

chi tiết
Help us vote

Văn Hóa Việt Nam Trên Đường Đổi Mới – GS.TS. NGND. Trần Văn Bính

Văn Hóa Việt Nam Trên Đường Đổi Mới

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Phần I: Vấn đề văn hóa trong di sản lý luận kinh điển: một cách tiếp cận cần thiết chủ nghĩa Mác – Lênin, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hóa mới, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội,…

Phần II: Văn hóa Việt Nam trên đường đổi mới, một số vấn đề lí luận và thực tiễn: Đại hội IX và vấn đề văn hóa, Đảng Cộng Sản Việt Nam và tiến trình xây dựng nền văn hóa mới, văn hóa trong quá trình đô thị hóa, văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước, toàn cầu hóa và quyền công dân ở Việt Nam nhìn từ góc độ văn hóa,…

Related posts

72 Thuật Tấn Công Tâm Lý Trong Bán Lẻ

iSách

Mỗi Ngày Một Bài Học

iSách

Tư Duy Logic

iSách