Xu Hướng Giáo Dục Đại Học Toàn Cầu Theo Vết Một Cuộc Cách Mạng Học Thuật là cuốn sách tổng kết các xu hướng chính trong giáo dục đại học trên toàn thế giới trong gần hai thập kỷ qua.

chi tiết
Help us vote

Xu Hướng Giáo Dục Đại Học Toàn Cầu Theo Vết Một Cuộc Cách Mạng Học Thuật

Xu Hướng Giáo Dục Đại Học Toàn Cầu Theo Vết Một Cuộc Cách Mạng Học Thuật đáp ứng chỉ một mục tiêu tưởng đơn giản mà lại khá phức tạp – đó là tổng kết các xu hướng chính trong giáo dục đại học trên toàn thế giới trong gần hai thập kỷ qua.

Như được thể hiện bởi tiêu đề phụ của tài liệu này, giáo dục đại học đã trải qua những thay đổi sâu sắc góp phần định hình các tổ chức học thuật trong nhiều thập kỷ tới. Có lẽ các động lực quan trọng thúc đẩy sự thay đổi này bao gồm: đại chúng hóa giáo dục đại học ở hầu hết các quốc gia, tác động của công nghệ thông tin và truyền thông đối với giáo dục đại học, các tranh luận về giáo dục đại học như dịch vụ công ích/tư ích, sự gia tăng của nền kinh tế tri thức toàn cầu và các biểu hiện toàn cầu hóa khác.

Related posts

Khoảng Trời Bình Yên Cho Tuổi Teen

iSách

Khoa Học Cổ Gợi Ý Chọn Nghề Hướng Nghiệp

iSách

Những bước đơn giản đến ước mơ

iSách